GDPR – PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRAVIDLA PRO Zpracování osobních údajů

Pro naši Offmoto-Půjčovnu.CZ, kterou provozuje spol. Mgr. František Kůst (dále jen Offmoto) je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývající z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tato pravidla ochrany osobních údajů („Pravidla pro nakládání s osobními údaji“) Vám poskytují transparentní informace o způsobu, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje při využívání našich produktů a služeb.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je: Mgr. František Kůst, Úvoz 204/66, Brno 60200 IČO: 69367736

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce není dle GDPR povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kategorie a Účely zpracování osobních údajů

Offmoto se zabývá poskytováním odložených plateb a souvisejících platebních služeb, a v souvislosti s jeho podnikatelskou činností zpracovává osobní údaje, které zpracovává manuálně i automatizovaně. Offmoto vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Offmoto zpracovává příslušné osobní údaje z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tato Pravidla pro nakládání s osobními údaji se vztahují na data shromážděná online i off-line, včetně osobních údajů, které můžeme získat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, styk se zákazníky a veřejností, aj. Offmoto shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím internetových stránek nebo jiných prostředků, kategorie zpracovávaných osobních údajů:

  • Vaše jméno,
  • příjmení,
  • adresu trvalého pobytu,
  • e-mailové adresy,
  • telefonní číslo,
  • rodné číslo,
  • číslo občasnského průkazu (OP),
  • číslo řidičského průkazu (ŘP)

Offmoto zpracovává Vaše osobní údaje pro některý z níže uvedených účelů (účel se může lišit v závislosti na jednotlivých případech):

Podpora pro zákazníky: Offmoto zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu poskytnout vám zákaznickou podporu, a to zejména z důvodu zajištění služeb pro Vaše požadavky,

Pro statistickou analýzu: Offmoto může zpracovávat Vaše osobní údaje pro provádění statistické analýzy (marketingové analýzy, vyhodnocení účinnosti našich kampaní, atd.),

Pro administrativní účely ve vztahu k bezpečnosti a přístupu Offmoto do systémů, zajištěných webových stránek nebo aplikací,

Pro marketingové účely: zasílání obchodních sdělení (za předpokladu Vašeho výslovného souhlasu, který máte možnost kdykoliv odvolat zde)

a dalších souvisejících účelů nezbytných pro plnění poskytovaných služeb Offmoto na základě smlouvy.

Předmětem ochrany osobních údajů nejsou webové stránky nebo aplikace přístupné prostřednictvím internetových stránek třetích osob.

Příjemci OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ PřeDání osobních údajů

Offmoto při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Offmoto, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Offmoto a nesmí je využít jinak.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou. Offmoto neposkytne Vaše osobní údaje žádným jiným stranám.

Offmoto neposkytne Vaše osobní údaje třetí straně, ledaže o to bude oprávněně požádána na základě platného právního předpisu soudním, správním či jiným příslušným orgánem.

BEZPEČNOST SHROMÁŽDĚNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Offmoto chrání Vaše osobních údajů pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.

Offmoto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze Offmoto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už Offmoto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.

DOBA Zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Offmoto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřeba ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

U zákazníků Offmoto, je Offmoto oprávněna, v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách a údaje z jejich komunikace se Offmoto po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se Offmoto.

V případě, že jste udělili Offmoto výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zařazení do databáze odběratelů newsletteru a dále za reklamními a marketingovými účely, tj. zejména nabízení výrobků a služeb Offmoto, uchovává Offmoto osobní údaje po dobu 10 let.

Poučení o právech

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května 2018.

Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:

–          mám právo požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům,

–          mám právo požadovat opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,

–          mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,

–          mám právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

–          mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.

Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2022